Regulamin sklepu

Regulamin dotyczy zasad zakupu wejść jednorazowych oraz karnetów uprawniających do korzystania z usług oferowanych przez firmę ELPHE Ewa Pomarańska ul. Dynarska 6/2, 01-493 Warszawa, NIP 118-079-33-32.REGON 146726040 określaną dalej jako Studio. Osoba korzystająca z usług Studia określana będzie dalej Uczestnikiem.

Postanowienia ogólne

 1. Oferta usług oferowanych przez firmę Pomarańska Studio dostępna jest na stronie www.pomarańskastudio.pl
 1. Wejścia jednorazowe i karnety wstępu na zajęcia można zakupić na stronie www.pomarańskastudio.pl w zakładkach Karnety, Sklep.
 2. Karnety są ważne od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy 30 dni lub 56 dni w zależności od rodzaju wykupionego karnetu ( zgodnie z opisem w zakładce Karnety )
 3. Na zajęcia prowadzone są zapisy drogą smsową : 793-656-506 
 4. Osoby zapisane, które nie zrezygnują do godziny 16:00 w dniu zajęć, lub do godziny 16:00 w piątek w przypadku zajęć weekendowych
  uważane są za obecne a wejście z karnetu i/lub kaucja rezerwacyjna są pobierane.
 5. Osoby spóźnione mogą nie zostać wpuszczone na zajęcia.
 6. Wszystkie karnety są karnetami imiennymi i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
 7. Realizacja sprzedaży wejść jednorazowych i karnetów wymaga podania danych Uczestnika, który zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych. Rejestrując się Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Studio swoich danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usług i zapewnienia sprawnego kontaktu z Uczestnikiem
 8. Dane osobowe Uczestnika wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o ofercie wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
 9. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia
 10. Cena Karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.

   

 11. Czas realizacji zamówienia liczy się od momentu zaksięgowania płatności za usługę na koncie sprzedającego i wynosi w przypadku karnetów na jogę 30 lub 56 dni w zależności od wykupionego karnetu. Sesja indywidualna jest realizowana po dokonaniu zapisu i ustaleniu terminu z Pomarańska Studio. W tym celu kupujący powinien skontaktować się z Pomarańska Studio niezwłocznie po dokonaniu płatności. 

   

Składanie zamówienia

 1. Kupujący może składać zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży usług będących przedmiotem zamówienia.
 3. W formularzu zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, tak jak: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres, dane niezbędne do wystawienia faktury 
 4. Kupujący składa zamówienie poprzez dokonanie produktu do koszyka, następnie wypełnia formularz zamówienia, podając niezbędne dane. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności
 5. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja niniejszego Regulaminu, z którym Kupujący powinien się uprzednio zapoznać.
 6. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

Płatności

Dokonywanie płatności możliwe jest w następującej formie: 

 1. przelew online za pośrednictwem operatora PayU S.A. – obsługę płatności elektronicznych i kart płatniczych prowadzi w tym przypadku:

PayU S.A..

Główna siedziba: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495 

2. płatność częściowa online, a część osobiście gotówką w siedzibie Studia

Produkty i usługi elektroniczne

PRODUKTY ELEKTRONICZNE

Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.

Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

Sesje jogi on-line oraz sesje indywidualne on-line oferowane przez Sprzedawcę  są płatne.

Terminy oferowanych usług są ustalane z Kupującym indywidualnie po złożeniu Zamówienia i zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedajacego.

Po dokonaniu zakupu niezbędna jest rezerwacja miejsca na zajęciach i na sesję indywidualną ustalane ze Sprzedawcą,

Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie, zarówno produkty elektroniczne oraz produkty fizyczne objęte są ochroną prawa autorskiego. Prawa autorskie przysługują Sprzedającemu.
 2. Zabronione jest rozpowszechnianie wyżej wymienionych produktów. Ich bezprawne rozpowszechnianie może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomaranskastudio@gmail.pl 
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług ( karnety jogi ), jeżeli Kupujący rozpoczął realizację usługi, a Sprzedawca wykonał w pełni część usługi za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy. 
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług ( sesje indywidualne ), jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Pomarańska Studio
  oraz pozostałe reklamacje i skargi można składać:
  a pisemnie na adres: ELPHE Ewa Pomarańska ul. Dynarska 6/2, 01-493 Warszawa
  b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:pomaranaskastudio@gmail.com
 1. Opis reklamacji powinien zawierać:
  a. informacje i okoliczności dotyczące przyczyn lub powodów reklamacji, w
  szczególności rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości;
  b. dane kontaktowe składającego reklamację – imię, nazwisko, adres;
  c. oczekiwany przez składającego sposób rozpatrzenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna być złożona nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia
  zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
 3. Pomarańska Studio udziela odpowiedzi na reklamację na wskazany przez reklamującego
  adres, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Pomarańska Studio jest uprawnione do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w sytuacji złożenia jej po terminie, jak również wówczas, gdy nie jest możliwe jej rozpoznanie z uwagi na brak danych identyfikujących osobę składającą

Sposoby rozwiązywania sporów

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie. 
 3. Klient będący Konsumentem ma różne możliwości skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, a także do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 4. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów